Algemene voorwaarden

Reclamebureau Sophieso.

Algemene voorwaarden reclamebureau Sophieso .

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Sophieso: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Wijtenhofstraat 1-c, 5711XG te Someren, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70835217.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Sophieso een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: Sophieso en de Opdrachtgever gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, in het kader waarvan Sophieso zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
6. Diensten: alle dienstverlening, werkzaamheden en/of leveranties waartoe Sophieso zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn:
a) het realiseren en leveren van een Werk;
b) online marketing, zoals zoekmachine-optimalisatie, zoekmachine-advertising, video-advertising en social media-marketing;
c) websitebeheer, beheer van social media en het automatiseren van bedrijfsprocessen.
7. Werk: een in het kader van de Overeenkomst door of namens Sophieso vervaardigd of te vervaardigen werk, zoals logo’s, teksten, huisstijlen, websites, illustraties, video-animaties en drukwerk.
8. Duurovereenkomst: een Overeenkomst in het kader waarvan Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van online marketing, websitebeheer, beheer van social media en hosting.
9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sophieso en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Sophieso worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Elk mondeling dan wel Schriftelijk aanbod van Sophieso (waaronder haar offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Sophieso kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
2. Aan een aanbod van Sophieso dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Sophieso dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod van Sophieso op de eventueel daartoe door Sophieso aangewezen wijze heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Sophieso, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sophieso anders aangeeft.
4. Indien Sophieso naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst een Schriftelijke opdrachtbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging Schriftelijk en gemotiveerd bij Sophieso heeft geklaagd.
5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

1. Sophieso is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden aan wie Sophieso de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Sophieso, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Sophieso niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Zo geldt dat Sophieso nimmer aansprakelijk is voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van door Sophieso ingeschakelde derden die in het kader van de Overeenkomst prestaties verrichten die Sophieso gewoonlijk niet tevens zelf verricht, zoals door Sophieso ingeschakelde hostingbedrijven en drukkerijen, met dien verstande dat Sophieso zich, voor zover dit redelijkerwijs van haar mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
4. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Sophieso bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Sophieso gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met haar gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
5. Sophieso aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met die de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook indien dit op advies of voordracht van Sophieso is gebeurd.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

1. De Opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie, waaronder documentatie, gegevensbestanden etc. mede begrepen, die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Sophieso voorgeschreven wijze, aan Sophieso te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Sophieso verstrekte informatie.
2. De Opdrachtgever dient Sophieso voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering daarvoor geschikt is/zijn en Sophieso op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Sophieso zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Sophieso mogelijk mede afhankelijk van de Opdrachtgever en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Sophieso toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 12, worden de verplichtingen van Sophieso opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Sophieso toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Sophieso niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Sophieso Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Sophieso na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
3. Indien Sophieso voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Sophieso gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
4. Verzuim van Sophieso als gevolg van een aan Sophieso toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | MEERWERK

De Overeenkomst omvat uitsluitend de prestaties die uitdrukkelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Sophieso is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat Sophieso prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven (hierna: ‘meerwerk’), worden deze prestaties aan de Opdrachtgever doorberekend tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs. Indien deze meerprijs niet wordt afgesproken, terwijl de Opdrachtgever redelijkerwijs wel mocht verwachten dat voor meerwerk een meerprijs van toepassing is, wordt dit meerwerk in rekening gebracht op basis van de gebruikelijke daarvoor door Sophieso gehanteerde tarieven, bijvoorbeeld het gebruikelijke daarvoor door Sophieso gehanteerde uurtarief. Sophieso zal op verzoek van de Opdrachtgever te allen tijde een opgave doen van de kosten van eventueel meerwerk.

 

ARTIKEL 8. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Sophieso gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Sophieso tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 9. | WERKEN: UITVOERING, (OP)LEVERING EN KLACHTEN

1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, wordt het overeengekomen Werk door of namens Sophieso naar eigen technisch en creatief inzicht uitgevoerd.
2. Indien het Werk een website betreft, staat Sophieso ervoor in dat deze geschikt is voor gebruik volgens de op het moment van oplevering geldende en gebruikelijke standaarden.
3. Levering van digitale content, anders dan een website, alsook andere bestanden geschiedt langs elektronische weg, op een door Sophieso te bepalen, doch passende wijze. Levering van drukwerk geschiedt op het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres door de Opdrachtgever is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
4. In geval van levering van een Werk middels WeTransfer, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het op tijd downloaden en opslaan van het Werk, en wel vóór verstrijken van de houdbaarheid van de downloadlink. Voor het opnieuw aanvragen van de bestanden kan Sophieso naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening brengen in verband met onder meer het opzoeken van de bestanden uit het archief en het opnieuw uploaden daarvan.
5. Een Werk is definitief indien en voor zover niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat eerst een concept daarvan aan de Opdrachtgever wordt voorgesteld of (op)geleverd. De Opdrachtgever dient na het voorstellen/(op)leveren aan hem van een Werk dan wel een concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of het Werk volgens de Overeenkomst is vervaardigd c.q. de Opdrachtgever correcties op het concept wenst, en dient Sophieso daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever het Werk als definitief aanvaardt.
6. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid voor de Opdrachtgever geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
7. Sophieso is onverminderd het bepaalde in het vorige lid en onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen (kosteloze) correctierondes met betrekking tot concepten van Werken, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van een (op)geleverd Werk indien het Werk onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het (op)geleverde Werk, maakt de Opdrachtgever nimmer aanspraak.
8. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel laat de dwingende wettelijke klachttermijn van Consumenten in het kader van een consumentenkoop onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Een eventueel in het kader van een consumentenkoop door Sophieso, fabrikant of importeur verstrekte garantie, doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Sophieso kunnen doen gelden.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN

1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel.
2. De Opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Sophieso onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Sophieso mondeling en gemotiveerd kenbaar te maken en dit vervolgens binnen twee werkdagen aan Sophieso Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Sophieso ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Sophieso ter zake.
3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij Sophieso te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig of gemotiveerd klaagt, vloeit er voor Sophieso uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
5. Ook indien de Opdrachtgever tijdig en gemotiveerd klaagt, blijft zijn verplichting bestaan tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, onverminderd de dwingende wettelijke rechten die een Consument jegens Sophieso kan doen gelden.

ARTIKEL 11. | DUUROVEREENKOMSTEN

1. Een Duurovereenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd, bij gebreke waarvan de Duurovereenkomst geldt als voor onbepaalde tijd aangegaan.
2. Een Duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na verstrijken van deze bepaalde tijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde tijd, tenzij:
a) de Duurovereenkomst conform het bepaalde in lid 3 tijdig is opgezegd;
b) uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de Duurovereenkomst door verstrijken van de bepaalde looptijd van rechtswege eindigt;
c) uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de Duurovereenkomst na verstrijken van de initiële bepaalde looptijd steeds kan worden opgezegd.
3. Een Duurovereenkomst die niet volgens lid 2 onder b) van rechtswege eindigt, eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch nimmer eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. In afwijking van vorenstaande geldt geen dan wel een andere opzegtermijn dan een maand, in geval dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien de opzegging van een Duurovereenkomst niet tijdig geschiedt, eindigt de Duurovereenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
5. Sophieso is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een Duurovereenkomst te wijzigen. Sophieso zal de Opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de Duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

Sophieso is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen ziekte van de feitelijke opdrachtnemer.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Sophieso bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Sophieso is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Sophieso ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Sophieso in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Sophieso gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Sophieso op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Sophieso ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien Sophieso de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.
Opschorting en ontbinding bij hosting
6. In geval Sophieso zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot hosting van een door haar opgeleverde website, past Sophieso, in afwijking van het bepaalde in lid 1, ter zake opschorting en ontbinding het volgende beleid toe. In geval de Opdrachtgever, ondanks een daartoe strekkende Schriftelijke ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling te voldoen wat betreft hosting, dan wel de opgeleverde website waarop de hosting betrekking heeft, is Sophieso gerechtigd de toegang voor de Opdrachtgever tot de backend van de betreffende website op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een Schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door Sophieso ontvangen, dan is Sophieso gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. De website kan door Sophieso offline worden gehaald indien de Opdrachtgever vervolgens, ondanks opnieuw een Schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is Sophieso tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, vermeldt het aanbod van Sophieso een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, een uurtarief en een periodiek tarief in het kader van Duurovereenkomsten. Indien Partijen na totstandkoming van de Overeenkomst evenwel meerwerk overeenkomen, vindt het bepaalde in artikel 7 toepassing.
2. Indien Partijen de prijs niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, wordt de Overeenkomst uitgevoerd tegen de gebruikelijke daarvoor door Sophieso gehanteerde tarieven.
3. In geval Sophieso Diensten verleent op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, en deze locatie verder is gelegen dan 20 kilometer van het vestigingsadres van Sophieso, komen voor rekening van de Opdrachtgever de reiskosten ten bedrage van € 0,35 per kilometer, te berekenen over het aantal gereden kilometers die deze 20 kilometer overschrijden.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Sophieso vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
5. Bij de prijs van de Diensten zijn niet inbegrepen de kosten te voldoen aan derden, zoals budgetten voor online marketingcampagnes; de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van deze externe kosten aan de betreffende derden.
6. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Sophieso gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat Sophieso een Consument in het kader van een consumentenkoop nimmer zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. In geval van een Duurovereenkomst zal Sophieso de Opdrachtgever, afhankelijk van wat uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks facturen. Indien zodanige afspraak ontbreekt, is Sophieso gerechtigd de frequentie van factureren naar eigen inzicht te bepalen.
7. Sophieso is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Sophieso.
8. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Sophieso op de factuur vermelde termijn. Sophieso hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in geval van een aanbetaling.
9. Sophieso is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
10. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, dwingend in de weg staat.
11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Opdrachtgever een Consument is.
12. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Sophieso is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met:
– onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
– iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede;
– een andere omstandigheid die niet aan Sophieso kan worden toegerekend, bijvoorbeeld in geval van downtime bij hosting waarvoor de betreffende hostingprovider aansprakelijk is.
2. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Sophieso goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Sophieso in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
3. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Sophieso ter zake opgeleverde websites redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Opdrachtgever deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Dienstverlening van Sophieso ook daarin voorziet.
4. Sophieso is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van een opgeleverde website doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug-ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.
5. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, is Sophieso nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Opdrachtgever.
6. Sophieso is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.
7. Sophieso is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van inbreuken van derden op een door Sophieso opgeleverde website, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
8. Sophieso is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van Sophieso afhankelijk is.
9. Sophieso is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Sophieso is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 11, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Sophieso in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sophieso aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sophieso toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
10. Mocht Sophieso aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Sophieso te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Sophieso hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Sophieso ter zake vervalt.
11. De aansprakelijkheid van Sophieso is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Sophieso betrekking heeft. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden als uitgangspunt genomen.
12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sophieso een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
13. De Opdrachtgever vrijwaart Sophieso van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Sophieso toerekenbaar is. Indien Sophieso uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Sophieso zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sophieso, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sophieso en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
14. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Sophieso dan wel een derde die geldt als maker van het Werk, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die haar volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door of namens Sophieso (op)geleverde Werken, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten etc., blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Sophieso of de derde-rechthebbende. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een (op)geleverd Werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie.
2. Indien en voor zolang de Opdrachtgever volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij, dan wel zijn rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve Werk voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Sophieso bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan het definitieve Werk, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk.
3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op het (op)geleverde Werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Opdrachtgever of zijn rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken. Licenties die betrekking hebben op het gebruik van muziek vallen buiten deze bepaling. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de eventueel benodigde muzieklicenties.
4. Een aan de Opdrachtgever toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft Sophieso het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Diensten het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
6. Tenzij dit gelet op de aard van het Werk redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever kan worden gevergd, is Sophieso gerechtigd om haar naam op het Werk te vermelden dan wel te verwijderen. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Sophieso is het Opdrachtgever niet toegestaan om het Werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.
7. Sophieso heeft het recht een Werk of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie op bijvoorbeeld haar website, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de Opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling valt tevens “het ruwe materiaal”. Het bedoelde gebruik door Sophieso is evenwel slechts mogelijk nadat het Werk reeds aan de Opdrachtgever is (op)geleverd.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Behoudens voor zover de wet daaraan, onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Sophieso aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

Contact opnemen.

Heb je vragen of wil je vrijblijvend een offerte? Neem gerust contact met ons op.

×

Hallo!

Neem gerust contact met ons op via onderstaande button of stuur een mailtje naar info@sophieso.nl

×